PRO5ANT

PRO5ANT- Antena VHF (136-174mHz) UHF (400-470mHz) para DMR2000 Y DRM4000